اخیرا مشاهده شده است که برخی افراد سودجو با نام «مجمع مدیران دانش بنیان» اقدام به فعالیتهایی نموده اند که بدینوسیله به اطلاع می رساند چنین نهادی به هیچ عنوان مجوز فعالیت نداشته و وجاهت قانونی برای انجام فعالیتهای انجمن ندارد و مورد تأیید انجمن نمی باشد.