در راستای تأمین بازار سرمایه و بازار کار برای شرکتهای عضو انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری بین انجمن و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسید که طرفین تعهدات چهارگانه ای به شرح تسهیل عضویت شرکتها در هر دو نهاد بصورت متقابل و استفاده از امکانات و خدمات و منابع حمایتی را مقرر نمودند.