در جلسه مشترک انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان و جامعه اسلامی مهندسین کشور میزبانان:آقایان: مهندس باهنر:دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین کشور ، دکتر ناظمی اردکانی:قائم مقام دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین کشور مهندس کامور:مدیر دفتر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین کشور میهمانان:آقایان:روحی نیاسر:مدیر عامل انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور دکتر اربابی:عضو هیات مدیره انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور مهندس شاه محمدی: عضو هیات مدیره انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور دکتر نعمتی:بازرس انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور و مشاوران ارشد آقایان:دکتر یوسفی:مشاور ارشد مطالعه،پژوهش و آموزش انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور و دکتر حلاج زاده:مشاور ارشد روابط بین الملل انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور حضور داشتند که نهایتا منتج به حمایت صریح جامعه اسلامی مهندسی کشور از انجمن مدیران مراکز دانش بنیان گردید.